Loading color scheme

Rozvoj ITS v Liberci – zavedení silniční meteorologie

Rozvoj ITS v Liberci – zavedení silniční meteorologie

Rozvoj ITS v Liberci – zavedení silniční meteorologie

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů na základě Operačního programu doprava, 27. výzva. Registrační číslo projektu: CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_027/0000054

Širší souvislosti:

Statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, nechalo zpracovat analýzu dopravní nehodovosti v intravilánu města Liberec v příčinné souvislosti s meteorologickou situací.

Počet dopravních nehod v zájmovém území způsobených zhoršenými meteorologickými podmínkami činil ve zkoumaném období 444 (1 usmrcená osoba, 13 těžce zraněných, 110 lehce zraněných).

Stávající stav:

V současné době neexistuje v rámci statutárního města Liberce žádný dopravně informační systém, který by řidičům prostřednictvím aktivního dopravního značení poskytoval aktuální informace o stavu komunikací z hlediska výskytu meteorologických jevů v jednotlivých lokalitách města. Celkově lze konstatovat, že na území města je nehodovost vlivem zhoršených meteorologických podmínek oproti celorepublikovému průměru zvýšená a tvoří cca 14% celkové nehodovosti.

Cílový stav:

Na základě provedené analýzy, kdy byly zmapovány lokality v intravilánu města se zvýšenou nehodovostí ve vazbě na meteorologické podmínky, je pro snížení nehodovosti navrženo vybudování mapujícího systému meteorologické situace, vhodné s ohledem na dispozici a výškové rozložení města v celém rozsahu intravilánu. Tento systém bude zajišťovat data pro monitoring a modelování meteorologické situace lokality.

V rámci projektu se v období od listopadu 2017 do ledna 2018 předpokládá osazení celkem dvanácti městských silničních meteorologických stanic (tzv. meteohlásek) obsahujících inteligentní vozovkový senzor, sledování povětrnostních podmínek, meteorologické senzory pro měření teploty a vlhkosti vzduchu a detekci srážek a osazení kontrolního kamerového systému.

Projekt přinese tato pozitiva:

zvýšení informovanosti řidičů o stavu komunikací ve vztahu k výskytu meteorologických jevů v reálném čase,
zvýšení bezpečnosti a omezení krizových situací v dopravě,
snížení nehodovosti s vážnými či fatálními následky,
zajištění schopnosti SML monitorovat a vyhodnocovat dopravní data v reálném čase a predikovat další vývoj.
Získaná meteorologická data budou rovněž sloužit SML pro účely optimalizace zimní údržby komunikací v intravilánu města.

Aktuální stav:

Projekt je dokončen