Loading color scheme

Parkovací informační a navigační systém v Liberci

Parkovací informační a navigační systém v Liberci

Parkovací informační a navigační systém v Liberci

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů na základě Operačního programu doprava, 27. výzva. Registrační číslo projektu: CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_027/0000055
 
Širší souvislosti:

Obecně lze konstatovat, že co do situačního pokrytí prostoru centra, je stávající roztroušené umístění jednotlivých parkovacích ploch vhodné a zajišťuje prakticky přímou dostupnost všech částí centra. Negativním průvodním jevem vyplývajícím z omezené kapacity parkovacích ploch (zejména městských parkovišť) je nárůst dopravy, a to zejména vozidel „hledajících“ prostor pro zaparkování. Dalším negativním faktorem je faktická absence (či výrazně nedostatečný stav) samotného naváděcího systému na jednotlivá parkoviště nacházející se v centru města (což přináší komplikace jak místním uživatelům komunikací, tak zejména návštěvníkům města neznalých místních poměrů, provozu a umístění parkovacích ploch mimo přímou přilehlost k hlavním dopravním tahům). Díky neexistenci jednotného informačního systému parkování dochází k dalšímu nárůstu pojíždějících vozidel v centru města hledajících volná místa pro parkování.

Původní stav:

Až na výjimky (zejména obchodní domy s vlastním parkovištěm) neexistoval v centru města žádný naváděcí systém na jednotlivá parkoviště, dále nebyla dostatečně vyznačena parkoviště, která přímo nepřiléhají k hlavním dopravním tahům. Rovněž nebyla instalována žádná čidla monitorující obsazenost parkovacích míst. Absence parkovacích čidel, dynamického dopravního značení a jejich napojení na „řídící centrum“ neumožňovala v reálném čase vyhodnocovat dopravní situaci v zájmovém území a pružně reagovat na aktuální potřeby individuální automobilové dopravy.

Cílový stav:

Smyslem dotačního projektu je navázat na předchozí aktivity (Centrální řízení technické infrastruktury SML a Pilotní projekt), zavést parkovací informační a navigační systém v Liberci a naplnit tak stanovený cíl spočívající v optimalizaci dopravy v centru města ve vztahu k problematice parkování (tedy zajistit praktickou informovanost řidičů vjíždějících do centra města pro jejich rozhodnutí o zaparkování s eliminací pojezdů a hledání a zároveň dopravní navedení snižující průjezdy mezi jednotlivými částmi centra města).

Cílů projektu bude dosaženo instalací parkovacích čidel ve zbývajících zájmových lokalitách projektu (v návaznosti na Pilotní projekt), instalací statického „neaktivního“ a dynamického dopravního značení a jejich napojení na modernizovaný dohledový server (řídící centrum). Fyzická realizace projektu je naplánována v období od listopadu 2017 do června 2018.

Projekt přinese tato pozitiva:

snížení časových ztrát způsobených nadbytečnými pojezdy při hledání volného parkovacího místa,
snížení emise výfukových zplodin do ovzduší,
zvýšení komfortu v individuální automobilové dopravě,
omezení krizových situací v dopravě,
zajištění schopnosti SML monitorovat a vyhodnocovat dopravní data v reálném čase a predikovat další vývoj.

Aktuální stav projektu:

Projekt je dokončen