Loading color scheme

Chodník pro pěší, ul. Baltská

Dotační projekt - Chodník pro pěší, ul. Baltská

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II - lokality Polní, Baltská, Nám. Dr. E. Beneše

Chodník pro pěší, ul. Baltská

Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0008481
Původní stav:

V lokalitě není v současnosti vyřešen bezpečný pohyb chodců podél komunikací Horská a Baltská a nejsou vybudovány přechody pro chodce. Oblast je tak nebezpečným místem pro chodce, kterým není umožněn plnohodnotný bezpečný pohyb podél komunikací a bezpečné přecházení vozovky.

Cílový stav:

Cílem města je vybudovat v lokalitě bezpečnou a komfortnější trasu pro chodce a ulehčit situaci pro řidiče automobilů. Z tohoto důvodu dojde v průběhu roku 2018 k vybudování nových chodníků o celkové délce 270 metrů a instalace 12 LED svítidel.

Začátek úseku výstavby chodníků je v ulici Horské, u křížení s ulicí Kropáčkovou. Dále chodník probíhá ulicí Baltskou a je ukončen za křižovatkou s ulicí Vodňanskou. Základní šířka chodníku je 1,5 metru. U míst pro přecházení bude, z důvodu řádného vyznačení reliéfních prvků pro nevidomé a slabozraké provedeno rozšíření na 2 metry.

V úseku podél ulice Horské bude v rámci výstavby chodníku zpevněna stávající parkovací plocha pro osobní automobily. Nová parkovací plocha bude čítat 19 kolmých parkovacích míst, z nichž jedno bude rozšířené pro potřeby imobilních osob. V křižovatce ulic Horská a Baltská bude vybudován přechod pro chodce.

Ve dvou místech křížení s otočkou automobilů (návaznost na ulici Kotkovu) budou provedena místa pro přecházení. Stávající plochy pro nádoby směsného odpadu budou opatřeny zpevněnou chodníkovou konstrukcí.

Na rekonstruované komunikaci ul. Baltská bude provedena výměna stávajících nevyhovujících svítidel. Nové osvětlení bude umístěno podél komunikace. Stávající nevyhovující osvětlení, které je v kolizi se stavbou, bude demontováno. Instalováno bude 12 nových LED svítitel.

Současný stav: Projekt je dokončen

Dokumentace k uzavírce