Loading color scheme

Chodník pro pěší v ulici Polní

Chodník pro pěší v ulici Polní

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II - lokality Polní, Baltská, Nám. Dr. E. Beneše 

Chodník pro pěší v ulici Polní

Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0008481
Původní stav:

Jedná se o výstavbu chodníku šířky 1,50m, délky 299,0m podél stávající místní komunikace ul. Polní. V současné době zde slouží jako provizorní chodník silniční panely.

Cílový stav:

Součástí tohoto stavebního objektu je výstavba nového chodníku a živičných příštětů v ulici Polní.

Výstavba začíná za vjezdem ke Kauflandu a končí u otočky autobusů.

Délka řešeného chodníku je 299,0m. Šířka chodníku je 1,5m. Příštěty jsou navrženy tak, aby byla v celé řešené délce šířka vozovky 5,5m.

Chodník bude vyspádován příčným spádem do vozovky. Příštěty budou vyspádovány tak, aby povrchové vody byly odvedeny buď do vsakovacího příkopu nebo vsakovací jámy.

Stávající okraj živičné vozovky, podél které bude chodník veden, bude odříznut. Následně zde bude osazena betonová silniční obruba 150/250mm do betonového lože s nášlapem 100mm (v místech vjezdů 20mm). Spára mezi obrubou a živičnou konstrukcí vozovky bude vyplněna asfaltovou zálivkou. Následně bude osazena rubová obruba. Použita bude betonová záhonová obruba do betonového lože tak, aby byl vytvořen nášlap min 60mm. V místech vjezdů bude použit betonový krajník, který bude zcela zapuštěný. Chodníky budou doplněny o bezbariérovou úpravu hmatovou bet. dlažbou v kontrastní barvě.

Příštět bude proveden minimálně v šířce 500mm. Vrstva ACO 11 bude provedena se zazubením do navazujícího stávajícího živičného krytu (šířka zazubení min. 250mm). Použita bude tahová geomříž, která pomůže zabránit budoucímu prokreslování pracovní spáry. Podél komunikace vpravo bude osazena betonová silniční obruba 150/250mm. Osazena bude až do km 0.209. Podél této obruby budou pomocí podélného sklonu vedeny dešťové a povrchové vody směrem k začátku a konci staničení (v km 0.181 se nachází rozvodí), kde budou likvidovány v nově navržených odvodňovacích prvcích.

V km 0,268 je navržen na pravé straně vozovky dle staničení autobusový záliv se zastávkou MHD. Záliv bude mít dl. 18,0m a š. 3,0m. Nájezdový klín má dl. 15,0m. Součástí tohoto zálivu bude chodník, který bude napojen na stávající chodníkové plochy otočky. Tento chodník bude mít dl. 34,0m a š. 2,0m. Nástupiště zastávky je doplněno o barevný pás zastávky š. 0,50m. Chodník končí navrhovaných přechodem pro chodce, napojeným na chodníkovou plochu otočky. Nášlap bet. silniční obruby v místě nástupiště bude 160mm.

Současný stav: Projekt je dokončen

Dokumentace k uzavírce