Loading color scheme

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci III - lokalita Letná – Stračí

Dotační projekt Letná - Stračí

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci III - lokalita Letná – Stračí

Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0014557
Původní stav:

V křižovatce ulic Letná a Stračí se nachází nepřehledný neosvětlený přechod pro chodce vedoucí přes tři jízdní pruhy. Křižovatka bez světelné signalizace má v současné době nízkou propustnost vozidel a často se zde tvoří kolony i díky odbočování vozidel z ulice Letná k přilehlým obchodním objektům.

Cílový stav:

Bude provedena úprava stávající neřízené průsečné uvedené křižovatky nově na křižovatku řízenou světelným signalizačním zařízením (SSZ) v koordinaci s přilehlou křižovatkou Letná x Polní se stávajícím řízením SSZ. Navržené úpravy přispějí celkově ke snížení nehodovosti a zvýšení bezpečnosti dopravy v daném úseku komunikace,zejména kolize vozidel s chodci v místech přechodu pro chodce přes 3 jízdní pruhy.

Zavedení řízení SSZ křižovatky zvýší její kapacitu v podobě snížení doby zdržení vozidel na vjezdu a při průjezdu vozidel křižovatkou při volbě optimální a flexibilní délky cyklu v jednotlivých časových obdobích.

Vlivem instalace SSZ v křižovatce budou provedeny drobné stavební úpravy na přilehlých chodnících v návaznosti na stávající a nové přechody pro chodce . V souvislosti s úpravou uvedené křižovatky bude provedena stavební úprava stávající autobusové zastávky „Stračí“ v obou dopravních směrech a částí úseků chodníků v ulici Letná.

V hranicích úprav křižovatky Letná x Stračí a komunikace v ulici Letná bude provedena obnova krytu vozovky a to v podobě frézování obrusné a ložné vrstvy krytu a pokládky nové ložné a obrusné vrstvy asfaltobetonového krytu vozovky, lokálně bude provedena nová konstrukce vozovky včetně obrub v místech opravy BUS zálivů v návaznosti na vozovku komunikace a v místech ochrany nebo přeložek IS ve vozovce komunikací.

Autobusové zálivy budou provedeny v nových konstrukcích a s upraveným dispozičním řešením pro provoz autobusů do délky 18 m dle požadavků provozovatele MHD. Součástí opravy bus zálivů bude také zhotovení nových nástupišť se zajištěním bezbariérového přístupu OSSPO k vozidlům MHD.

V souvislosti s úpravou křižovatky a autobusových zastávek bude přistoupeno k opravě chodníků v hranicích úprav, stávající konstrukce chodníků bude odstraněna a nahrazena novou s krytem z betonové dlažby. Úseky obnovovaných chodníků v návaznosti na přechody pro chodce v křižovatce budou vybaveny prvky pro bezbariérový pohyb OSSPO – úrovňově, bez výškových stupňů, s vodicími prvky.

Projekt byl dokončen