Loading color scheme

Rekonstrukce ulice Vítězná

Rekonstrukce ulice Vítězná

Původní stav:

Oprava komunikace a přilehlých ploch je vyvolána pokládkou nových inženýrských sítí (vodovodu a kanalizací). Jedná se tedy o opravu řešenou ve spolupráci s vlastníky inženýrských sítí a statutární město Liberec zde řeší opravu vozovky, přilehlých chodníků, Řešený úsek začíná křižovatkou ulic Masarykova a Vítězná a končí křižovatkou ulic Vítězná a Husova.

Cílový stav:

Na začátku úseku, v samotné křižovatce ulic Masarykova x Vítězná budou provedeny úpravy v nezbytně nutném rozsahu pro související provedení přestavby křižovatky na světelnou vč. přípravy na doplnění přechodů pro pěší – samotné provedení úpravy křižovatky vč. přechodů a signalizace v samostatné dokumentaci a stavební akci navazující na tuto stavbu. Samotný začátek úpravy komunikace – vozovky je na přilehlé hraně jízdního pásu ulice Masarykova v návaznosti na projektované úpravy Masarykovy ulice vč. výškových úprav vedení tramvajové trati.

Konec úseku je situován před křižovatkou / napojením na ulici Husovu a to z důvodu návaznosti na již zpracovanou projektovou dokumentaci úpravy přechodu pro pěší a souvisejících chodníků v ulici Vítězné při ulici Husovy.

Směrově je komunikace dle původního stavu v dotčeném úseku v přímé, bez směrových oblouků (respektování původního stavu). Na dotčený úsek komunikace navazují vedlejší místní komunikace. V rámci rekonstrukce Vítězné ulice dojde k obnově napojení komunikací i chodníků do vedlejších ulic v nezbytně potřebném rozsahu.

Rozsah stavby tohoto stavebního objektu je vázán, koordinován a souvisí s projektovým návrhem :

provedení přechodu pro pěší v ulici Vítězné v křižovatce s ulicí Husovou
dopravní napojení lokality s budoucí zástavbou vila domů
úprava ulice Masarykova vč. vedení tramvajové trati
rekonstrukce dešťové kanalizace v dotčeném úseku ulice Vítězné
obnova veřejného osvětlení komunikace
řízení křižovatky světelnou signalizací
zároveň je řešen posun stávajících tramvajových zastávek v ulici Masarykova
stavba je dále řešena ve vazbě na obnovu / rekonstrukci vedení inženýrských sítí – kanalizace a vodovod ve správě a vlastnictví SČVK, a.s., rozvodů plynu ve správě a vlastnictví RWE

Průběh výstavby

Průběh výstavby je vázán na související předcházející práce v rozsahu obnovy a řešení vedení inženýrských sítí a částečně na rozsah úpravy ulice Masarykovy. Ve spojení s rekonstrukcí tramvajové trati. Provedení stavebních prací je dále vázáno na projekt provedení přestavby křižovatky ulic Vítězná x Masarykova na světelně řízenou křižovatku (předpoklad provedení v roce 2018) a na provedení kompletního řešení veřejného osvětlení v ulici Vítězné.

Práce na rekonstrukci vodovodu pro vlastníky inženýrských sítí společností ZIKUDA dokončeny včetně křižovatky Vítězná-Masarykova. Aktuálně probíhá rekonstrukce plynovodu pro vlastníka této inženýrské sítě společností Progres Liberec s předpokladem dokončení do října 2017. Zahájení vlastní rekonstrukce komunikace je společně s II. etapou, včetně nasvícení křižovatky s ul. Masarykova přesunuta na 2018, z důvodu zrušeného zadávacího řízení. Bude tak přistoupeno pouze k provizornímu řešení, tj. obnově povrchů v rozsahu rýh s termínem dokončení do října 2017.

Aktuální stav:

Projekt je dokončen