Loading color scheme

Přechod pro chodce od Kavárny Pošta k Divadlu F. X. Šaldy

nám. Dr. E. Beneše Mapy Google kopie e1521544588525

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II - lokality Polní, Baltská, Nám. Dr. E. Beneše

PŘECHOD PRO CHODCE OD KAVÁRNY POŠTA K DIVADLU F. X. ŠALDY

Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0008481
Původní stav:

Vzhledem k návrhu využít stávající parkovací pruh na nám. Dr. E. Beneše pro krátkodobé stání zájezdových autobusů, bylo rozhodnuto o rozšíření chodníku v místě přechodu pro chodce mezi kavárnou Pošta a divadlem F. X. Šaldy. Důvodem rozšíření je vytvoření takového prostorového uspořádání napojení ul. Mariánské na hlavní komunikaci, aby bylo dosaženo maximálního rozhledu vlevo při obsazeném stání pro autobusy. Zároveň tím bude vhodně zkrácen samotný přechod pro chodce. Zbývající šířka stávající komunikace bude 7.50m.

Cílový stav:

Stávající chodník s povrchem kamenné mozaiky bude odstraněn včetně podkladních vrstev. Kamenná mozaika bude určena k dalšímu použití v rámci tohoto SO. Kamenné obruby budou po odstranění částečně deponovány pro další využití v rámci tohoto SO a částečně odvezeny na deponii investora.

Po osazení obrub v nové pozici bude proveden nový chodník s povrchem z kamenné mozaiky ve vzoru, který citlivě naváže na stávající chodníky z kamenné mozaiky. Konstrukce chodníku bude provedena de TP 170 (D2-D-1-VI) v následující skladbě:

  • - Kamenná mozaika DL 60mm

– Ložná vrstva (drť 4/8mm) L 40mm

– Štěrkodrť ŠD 250mm

(pláň min. E2,def = 30MPa, ŠD min. E2,def = 70MPa)

Povrch chodníku bude doplněn hmatovými prvky viz odstavec č. 15 tohoto dokumentu. Celková plocha nově provedeného chodníku bude 78m2, největší šířka bude 6.15m. Zbývající šířka stávající komunikace bude 7.50m.

Před osazením kamenných obrub šířky 300mm bude stávající živičný kryt vhodně odříznut a částečně odfrézován v tloušťce 50mm tak, aby bylo možné po osazení obrub a provedení spojovacího postřiku SPE provést vrstvu ACO 11 v tloušťce 50mm až do těsného kontaktu s nově osazenou obrubou. Klasická asfaltová zálivka by v tomto místě byla nevhodná.

Součástí realizace bude úprava vodorovného dopravního značení. Původní vodorovné značení bude odstraněno a nahrazeno novým vodorovným dopravním značením, které bude prostorově odpovídat širšímu pruhu pro krátkodobé stání zájezdových autobusů (3.50m) a s tím souvisejícím drobným posunem osy vozovky. Zastávkový pruh bude proveden v délce 32m. Dále bude doplněno svislé dopravní značení, které označovat přechod pro chodce a dále svislé dopravní značení, které zpřehlední parkovací režim v pruhu pro zájezdové autobusy.

Před přechodem pro chodce bude oboustranně osazena svislá dopravní značka IP6 – Přechod pro chodce. Na začátku parkovacího pruhu bude osazena svislá dopravní značka IJ 4c – Zastávka autobusu (značka označuje začátek zastávky), která bude doplněna dodatkovou tabulkou E 13 – s textem „VÝSTUP A NÁSTUP ZÁJEZDOVÝCH AUTOBUSŮ, STÁNÍ max. 15 min„. Na konci zastávky bude osazena svislá dopravní značka IJ 4a – Označník zastávky, která bude doplněna dodatkovou tabulkou E 13 – s textem „VÝSTUP A NÁSTUP ZÁJEZDOVÝCH AUTOBUSŮ, STÁNÍ max. 15 min„.

Po odstranění stávajícího vodorovného dopravního značení bude provedeno nové dopravní značení plastem včetně nově vyznačeného přechodu pro chodce šířky 3.50m, který bude doplněn vodícím pásem přechodu pro chodce.

Současný stav: Projekt je dokončen

Dokumentace k uzavírce