Loading color scheme

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II - lokality Nám. Míru, Písecká - Krumlovská – Prachatická

Pisecka e1521645297887

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II - lokality Nám. Míru, Písecká - Krumlovská – Prachatická

Lokalita Písecká, Prachatická a krumlovská 

Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo  CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0008497

Původní stav:

Z realizovaných auditů bezpečnosti pozemních komunikací vyplývá, že se v současné době zpravidla jedná o místa neodpovídající svým provedením (včetně absence řešení plynulosti pěších tras) stávající legislativě a to včetně posouzení dopravně bezpečnostního. S ohledem na stávající intenzity motorové i nemotorové dopravy (včetně vyhodnocení nehodovosti) se jedná o místa se zvýšeným rizikem, co se bezpečnosti dopravy týká.

Cílový stav:

Jedná se o opravu povrchu chodníku v ulicích Písecká, Krumlovská a Prachatická. Šířka chodníku je 1,50 s lokálním rozšířením v místech vjezdů. Součástí stavby je úprava vjezdů na soukromé pozemky. Dále se jedná o umístění zpomalovacích prahů a realizaci veřejného osvětlení.

V místech chodníků bude na rozhraní osazena betonová obruba 150/250mm s nášlapem + 100mm a v místech přechodů, místech pro přecházení nebo sjezdů k nemovitostem bude obruba snížena na + 20 mm.

Chodník bude je šířky 1,50 s lokálním rozšířením v místech vjezdů. Příčný sklon chodníku nepřesáhne hodnotu 2,00 %. Podélný sklon je odvinut od přilehlých vstupů na soukromé pozemky a komunikace nepřesáhne však 8,33%. Jako vodící linie bude využita stávající bet. podezdívka plotu nebo bet. obruba s nášlapem +60mm. Chodník bude vybaven příslušnými hmatovými prvky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. a bude také dle této vyhlášky splňovat nároky na bezbariérové užívání staveb. Konstrukce chodníku je navržena s krytem z betonové dlažby.

Současný stav: Projekt je dokončen

Dokumentace uzavírky