Loading color scheme

Zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Dobiášova – Přechody pro pěší

Z prechody Dobiasova 300x196

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II - lokalita Dobiášova

Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo  CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0012190
Původní stav:

Jedná se o usek páteřní intravilánové komunikace hlavního lokálního významu v okolní souvislé zástavbě. V přímé souvislosti s řešeným úsekem jsou souvislé stavby obydlených panelových domů, dále parkoviště, drobné obchody a základní škola. S ohledem na lokální hustotu obyvatel v dotčené lokalitě, umístění zejména parkingů a školy po obou stranách dotčené komunikace se jedná o lokalitu se zvýšenou intenzitou motorové i nemotorové dopravy vč. zvýšeného pohybu dětí (zejména přecházení dětí do školy bylo v minulosti, před původním zřízením přechodu pro pěší, řešeno podchodem, který však není využíván a je ve zhoršeném a nefunkčním stavebním stavu).

Cílový stav:

Jedná se o rekonstrukci se stavební úpravou dvou stávajících přechodů pro pěší. V současné době jsou stávající přechody umístěny v dispozici dle navazujících pěších tras a to vč. napojení na související autobusové zastávky. Ve směru z centra slouží první přechod zejména pro přecházení pěších ve vazbě na autobusové zastávky z hlavního, páteřního chodníku z lokality sídliště. Zároveň se jedná o trasu propojující trasy pěších s drobnými obchody v lokalitě. V druhém případě přechodu pro pěší při pohledu z centra slouží samotný přechod zejména pro napojení a bezpečný pěší dostup do přilehlé základní školy a je využíván zejména dětmi (nahrazuje původní nefunkční podchod).

V obou případech stávající přechody pro zěší zcela neodpovídají platným administrativním podmínkám a zejména vzhledem na jejich nenormové délky (v prvním případě více než 14m, v druhém případě cca 8,5m) a zároveň se jedná o umístění přechodů bez souvisejících dopravně bezpečnostních parametrů (nasvětlení, změna chakakteru komunikace apod.). V současné době lze konstatovat, že uvedené přechody pro pěší v souvislosti s oboustrannou BUS zastávkou, tvoří dopravně nebezpečné místo na komunikaci.

V rámci projektového návrhu je s ohledem na využití stávajících přechodů pro pěší zachována jejich dispozice, avšak s ohledem na mezilehlou oboustrannou BUS zastávku je navržena přestavba přechodů (vzájemná vzdálenost cca 65m) tak, aby celý úsek přechodů a zastávek bylo z pohledu dopravně provozního zklidněno a zpřehledněno. Pro toto řešení je navrženo celkové zúžení komunikace, návrh kombinace úpravy přechodů pro pěší – v prvním případě u křižovatky s provedením středových bezpečnostních ostrůvků, v druhém případě zúžení komunikace na šířku 6,5m mezi obrubami. Zároveń dojde k úpravě chodníků a tras pro pěší – vzhledem k šířkovým úpravám komunikace se jedná prakticky o jejich rozšíření na tento úkor zúžení komunikace – jízdních pruhů.

V rámci stavby dojde k provedení obnovy a úpravě osvětlení včetně nasvětlení přechodů pro pěší – na základě světelného posouzení jsou v rámci stavby navrženy výměny svítidel stávajících lamp veřejného osvětlení.

Současný stav: Projekt je dokončen

Dokumentace uzavírky