Loading color scheme

Metelkova

Metelkova

Původní stav:

Oprava komunikace a přilehlých ploch je vyvolána pokládkou nových inženýrských sítí. Komunikace a jiné řešené zpevněné plochy budou realizovány až po pokládce nových IS. Stavba bude realizována v prostoru stávajícího veřejného prostranství, jedná se o opravu vozovky a chodníků místní komunikace v rozsahu rekonstrukcí inženýrských sítí vodovodu, kanalizace a plynovodu a jejich domovních přípojek, které předcházejí této stavbě a nejsou realizovány ze stran SML.

Cílový stav:

Akce řeší opravy stávající vozovky (místní komunikace) a přilehlých chodníků ul. Metelkova s napojením stávajících sjezdů na přilehlé pozemky.

V ulici Jungmanově se bude jednat o obnovu plné konstrukce komunikace v místě rýhy po pokládce plynovodu. V ostatních částech okružní křižovatky bude provedena povrchová 1-vrstvá živičná úprava, pro sjednocení povrchu vozovky. Dlážděné ostrůvky křižovatky, dotčené stavbou IS budou obnoveny.

V ulicích Metelkova a Františkovská bude, vzhledem k narušení převážné části šířky vozovky pokládkou inž. sítí, provedena obnova vozovky v plné konstrukci. Pouze na mostě přes Lužickou Nisu bude provedena pouze povrchová živičná úprava.

V ulici Slavíčkově bude provedena povrchová úprava krytu vozovky.

V rozsahu obvodu staveniště budou provedeny údržbové práce stávajících rozvodů a osvětlovacích bodů veřejného osvětlení výměnou kabelů, stožárů a svítidel ve stávajícím rozsahu s napojením na stávající rozvody.

Průběh stavby:

Obnovy povrchů komunikace a chodníků po rekonstrukci inženýrských sítí dokončila společnost STRABAG (zhotovitel města) již v pátek 22. 9. 2017 a to v úseku celé ulice Metelkova a v křižovatce Metelkova x Františkovská x Oldřichova. Provoz v tomto úseku byl umožněn již od soboty 23.9.2017, i přestože zatím z důvodu nutné technologické přestávky nebylo možné provést nové vodorovné dopravní značení.

V úseku křižovatky ulic Jungmannova-Metelkova z důvodu uzavírek dopravy a s ohledem na rozsáhlou rekonstrukci plynovodu společností Progres Liberec, přesunut termín realizace úpravy povrchů komunikace na jaro 2018.

Projekt je dokončen