Loading color scheme

Regenerace sídliště Ruprechtice
Regenerace sídliště Ruprechtice

regenarace sidliště ruprechtice

Současný stav:

Aktuálně jsou v řešené lokalitě nevyhovující parkovací stání a pojezdné plochy, které zejména rezidentům neumožňují bezpečné a řádné parkování v souladu se zákonem. Dále je zpevněných ploch nevyhovující dožilé a zastaralé veřejné osvětlení, které je v kolizi se stavbou.

Cílový stav:

V rámci projektu dojde k rozšíření parkovacích ploch, budou opraveny pochozí i přejezdné chodníky a přibyde 5 přístřešků pro domovní odpad + části městského mobiliáře (lavičky a odpadkové koše). Dojde k opravě stávajícího schodiště a v celé lokalitě bude řešeno odvodnění komunikací, kdy bude navíc zřízeno 5 nových uličních vpustí. Zároveň budou všechny povrchy komunikací upraveny v povrchové úpravě pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (reliéfní dlažby a snížené obruby v místech pro přecházení).

contentmap_plugin