Loading color scheme

P+R Pastýřská

pastyrska PR

P+R Pastýřská

Současný stav:

S ohledem na dopravní intenzity, zejména na ulicích Sokolská a Budyšínská a jimi napojované městské části Pavlovice, Ruprechtice a centrum lze konstatovat, že stávající parkovací kapacity jsou na dotčeném příjezdu do centra nedostatečné a lze očekávat stálé se zvyšování potřeb. Díky absenci parkovacích míst dochází k nežádoucímu vjezdu do samotného centra a následného zahlcení. Navíc stávající parkovací plochy v ul. Frýdlantská, v knihovně a na Tržním náměstí s celkovou kapacitou cca 208 parkovacích míst lze charakterizovat s ohledem na jejich provoz jako málo kapacitní pro vyžadované potřeby dopravy v klidu.

Cílový stav:

Provedení parkovací plochy, která je v podstatě dílčím projektem pro v trvalé a udržitelné dopravním propojení ulic Sokolská a Budyšínská přes ulici Pastýřská. Samotný návrh parkoviště zároveň řeší dopravní propojení s Tržním náměstím, a to včetně bezbariérového vedení trasy propojující parkoviště s oboustrannou zastávkou MHD.

Forma parkoviště jako P+R je zásadní pro potřeby dopravy v klidu s ohledem na cenu denního parkování a dobrou docházkovou vzdálenost do centra nebo napojenou na systém veřejné dopravy. Při provedení parkoviště jako P+R s kapacitou 134 míst lze pak předpokládat úspory a snížení pojezdů v rámci centra cca 627 vozokilometrů v pracovní den. Snížení nehodovosti a exhalace skleníkových plynů při hledání parkování v centru je pak podstatnou veličinou pro zatraktivnění tohoto budovaného parkoviště.

Z technicko-stavebního pohledu pak jde o stavbu na vybudování zpevněného parkoviště v plné konstrukci s živičným povrchem v šířce 6 m. Samotná parkovací místa stejně jako navazující chodníkové plochy budou provedeny z kamenné mozaiky. Nové chodníky budou napojeny na stávající chodník podél ul. Pastýřská a Tržního náměstí z důvodu zajištění bezbariérového přístupu na parkoviště a MHD. Šířkové uspořádání nově budovaných chodníků je sice s proměnnou šíří, ale základní šířka je 2 m. Součástí chodníků je i úprava nároží křížení ul. Ruská a Tržního nám. z důvodu zabezpečení zmíněné bezbariérové trasy.

Součástí stavby je i vybudování nového veřejného osvětlení pro potřeby nasvětlení parkovací plochy. Bude zde osazeno 18ks nových stožárových osvětlovacích bodů, 4ks zápustných svítidel v opěrné zdi pro osvětlení schodiště a 2ks zemních svítidel.