Loading color scheme

Křižovatka Česká x Jeřmanická x Dlouhá

dotacni projekt jermanicka

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II – lokalita Jeřmanická – Česká

Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0008615

Původní stav:

Stávající uspořádání dotčené křižovatky a navazujících komunikací je problematické z hlediska bezpečnosti dopravy, zejména pěších. Absence přechodu pro chodce od autobusové zastávky Jeřmanická ve směru do centra se projevilo zvýšenou nehodovostí v uvedené křižovatce v podobě kolizí vozidel s chodci při přecházení komunikace v místě stávajících BUS zastávek

Vlivem stávajících nedostatečných rozhledových poměrů a nevhodného uspořádání křižovatky Česká x Jeřmanická x Dlouhá bude provedena její stavební úprava včetně změny dispozičního řešení pro zajištění bezpečného a bezbariérového přístupu pěších na nástupiště BUS zastávek v obou dopravních směrech, které jsou součástí uvedené křižovatky.

Cílový stav:

V rámci této stavby je upravena geometrie ramen křižovatky pro usměrnění pohybu vozidel při průjezdu křižovatkou a zlepšení rozhledových poměrů v prostoru křižovatky. Stávající umístění autobusových zastávek v obou dopravních směrech nebude zachováno. Ve směru základní škola Vesec bude záliv přesunut o 20 m blíže za hranicí křižovatky v nové geometrii pro lepší nájezd autobusu z prostoru křižovatky, v opačném směru – do centra města – vlivem nepříznivých terénních a pozemkových poměrů a nedostatečné šířky stávajícího zálivu bude stání autobusu přemístěno nově do jízdního pruhu komunikace a nástupiště zástavky bude provedeno v nové poloze a uspořádání.

V rámci úpravy křižovatky bude zhotoven nový dělený přechod pro chodce s ochranným ostrůvkem na rameni křižovatky v ulici Česká v blízkosti objektu čp. 320.

Poloha autobusových zastávek je nově upravena také z důvodu lepší dostupnosti k novému dělenému přechodu pro chodce s návazností na zajištění bezpečné cesty k okolním obytným objektům a objektů občanské vybavenosti .

Dále bude v rámci této stavby provedeno nové propojení pro pěší od uvedené autobusové zastávky Jeřmanická pro směr do centra k rezidentní obytné zástavbě v ulici Dlouhá a to v podobě výstavby nového schodiště mezi nástupištěm autobusové zastávky a komunikací v ulici Dlouhá. Součástí tohoto propojení je i zhotovení části nového chodníku v úrovňovém provedení – bez výškových stupňů k identickému propojení.

Současný stav: Projekt je dokončen

Dokumentace k uzavírce