Loading color scheme

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II - lokality Nám. Míru, Písecká - Krumlovská – Prachatická

nám Míru e1521545712997

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II - lokality Nám. Míru, Písecká - Krumlovská – Prachatická

Úprava chodníků na náměstí Míru v Ruprechticích

Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu registrační čísloCZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0008497
Původní stav:

Technický stav chodníků na náměstí Míru je v současné době nevyhovující a zároveň je vhodné řešit přechody pro chodce a nástupiště zastávek MHD.

Cílový stav:

Součástí tohoto stavebního objektu jsou úpravy chodníků, přechodů pro chodce a míst pro přecházení na náměstí Míru v Ruprechticích. Dále je řešena 1 zastávka MHD a parkovací plocha podél ulice Radčická.

Úprava chodníku začíná úpravou místa pro přecházení dl. 7,5m přes napojení ul. U Pramenů na ul. Ruprechtická. Řešení vede dále přes náměstí Míru a končí po 201m u nového přechodu pro chodce. V tomto místě je vozovka zúžena na š. 6m kvůli řešenému přechodu pro chodce. Na levé straně vozovky dle staničení vznikne 16 kolmých parkovacích stání. Rozměry parkovacích stání jsou dl. 5,0m a š. 2,50m. Krajní stání jsou rozšířena na š. 2,75m. Vznikne zde i parkovací stání pro imobilní š. 3,5m. Na opačné straně ulice jsou navrženy 2 parkovací pruhy š. 2,0m a dl. 25,5m a 22,0m. V trase chodníku podél ul. Ruprechtická, nám. Míru a ul. Radčické je navrženo celkem 3 přechody pro chodce a 3 místa pro přecházení. V ulici Neklanova je též navrženo místo pro přecházení dl. 6,4m V ul. Vrchlického je navržena úprava nástupiště zástávky MHD. Dále přes tuto ulici je zřízeno nové místo pro přecházení dl. 6,2m. Přes napojení ul. Skutečské na ul. Vrchlického je též navrženo místo pro přecházení dl. 4,1m. V ulici Věkova je navržen přechod pro chodce dl. 5,2m.

Pro větší přehlednost je chodník podél ul. Ruprechtické a končící v ul. Radčické ostaničen. Tento chodník má dle staničení dl. 201m a šířku od 1,75m do 7,0m. Na začátku staničení je navrženo místo pro přecházení přes ul. U Pramenů. Toto MPP má dl. 7,5m a š. 3,0m. Místo je doplněno o příslušné varovné a signální pásy z reliéfní dlažby na chodníku a na vozovce umělou vodící linii. Od km 0,000 do km 0,010 je chodník na hraně s vozovkou osazen s bet. silniční obrubou š. 150mm. Od km 0,010 až do konce je tento chodník osazen s kamennou obrubou š. 250mm. V km 0,042 je navržen přejezdný chodník v dl. 6,0m. V km 0,088 je navržen přes ul. Ruprechtická přechod pro chodce dl. 7,5m a š. 3,0m. Chodník je po obou stranách doplněn o příslušné varovné a signální pásy reliéfní dlažby. V km 0,100 je přes ul. Neklanovu navrženo místo pro přecházení dl. 6,4m a š. 3,0m. Obě strany chodníku jsou doplněny o varovné a signální pásy rel. dlažby. V km 0,112 je navržen přes ul. Ruprechtickou navržen přechod pro chodce dl. 6,5m a š. 3,0m. V km 0,152 je navrženo místo pro přecházení přes ul. Hroznovou dl. 5,0m a š. 2,40m. v km 0,1925 je navržen přechod pro chodce dl. 6,0m a š. 3,0m. Přechod i místo pro přecházení jsou navrženy s příslušnými varovnými i signálními pásy z reliéfní dlažby.

Od km 0,120 do km 0,148 je na levé straně vozovky dle staničení nám. Míru navržen parkovací pruh dl. 28m a proměnné š. od 2,35m do 3,3m. Od km 0,148 do km 0,190 je navrženo 16 kolmých parkovacích stání. Na opačné straně vozovky jsou navrženy 2 podélné parkovací pruhy š. 2,0m. První pruh má dl. 25,5m (staničení km 0,1195 – 0,145). Druhý pruh má dl. 22,0m (staničení km 0,1645 – 0,1865).

V ul. Neklanova je chodník navržen po vjezd k domu č.p. 257. Zde je š. chodníku od 2,0m do 3,15m.

V ul. Vrchlického je upravena zastávka MHD. Nástupiště bude doplněno o vizuální úpravu při hraně zastávky v š. 0,4m a v dl. celého nástupiště 12m. Zastávka MHD je doplněna o příslušné vodorovné a svislé DZ. Dále je v této ulici navrženo místo pro přecházení dl. 6,2m a š. 3,0m. Vedle u napojení ul. Skutečská na ul. Vrchlického je též navrženo místo pro přecházení dl. 4,1m a š. 2,5m. Obě tato MPP jsou navržena s příslušnými varovnými i signálními pásy z reliéfní dlažby.

V ul. Věkova je navržen přechod pro chodce dl. 5,2m a š. 3,0m. Chodník po levé straně komunikace je v dobrém stavu, dojde zde pouze k doplnění varovného a signálního pásu reliéfní dlažby.

V křižovatce ulic Ruprechtická, U Pramene a Michelský Vrch je navržena „slza“ zpevněná kamennou dlažbou viz. výkres situace.

Chodníky mají příčný sklon 2,0% a to do silnice. Chodníky jsou ukončeny buď napojením na stěny budov a podezdívky nebo jsou ukončeny osazením bet. záhonové obruby s nášlapem 60mm (vodící linie). V místě vjezdu je chodník na hranici s vjezdem ukončen zapuštěným bet. krajníkem š. 100mm. Pochozí chodníky jsou navrženy s betonovou dlažbou tl. 60mm. Přejezdné části chodníku jsou navrženy s dlažbou tl. 80mm.

Kromě části chodníku v ul. Ruprechtická je každý chodník osazen s kamennou obrubou š. 250mm. V místech míst pro přecházení, přechodů pro chodce a ukočení chodníku je obruba osazena s nášlapem 20mm. V dl. nástupiště zastávky je obruba osazena s nášlapem 180mm. Jinde je nášlap obruby 100mm.

V místě styku chodníku a budovy bude na pláň chodníku a na stykovou plochu budovy položena nopová folie, která bude vytažena min. 100mm nad povrch chodníku. Tato folie bude doplněna o ukončovací lištu.

Všechny nezpevněné plochy dotčené touto stavbou budou ozeleněny a zatravněny.

Současný stav: Projekt je dokončen

Dokumentace uzavírky